PRIVĀTUMA POLITIKA

1. PERSONAS DATU APSTRĀDES PĀRZINIS

1.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "DO Rencēni" Reģ. Nr. LV44102000883; Juridiskā adrese: Ošu 16, Valmiera, LV4201 (turpmāk tekstā – “DO RENCĒNI”), mājas lapa: www.dzijas.lv

2. PERSONAS DATU APSTRĀDĀTĀJS

2.1. DO RENCĒNI apstrādā Klientu personas datus tādā apjomā un kārtībā, kā to nosaka un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti. 

3. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI

3.1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27. aprīlis).

3.2. Fizisko personu datu aizsardzības likums.

4. KAS IR PRIVĀTUMA POLITIKA

4.1. Privātuma politika (turpmāk tekstā – “Politika”) sniedz informāciju par to, kā DO RENCĒNI vāc, apstrādā, glabā, dzēš un aizsargā Klientu personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Klientu personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientiem pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz Klientu personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un Klientiem sniegtajiem pakalpojumiem.

4.2. Ja DO RENCĒNI atjauninās šo politiku, visas izmaiņas tiks publicētas DO RENCĒNI mājaslapā www.dzijas.lv sadaļā – “Privātuma politika”.

5. KĀDUS PERSONAS DATUS APSTRĀDĀ DO RENCĒNI:

5.1. DO RENCĒNI ir tiesīgs apstrādāt šādus personas datus šīs Politikas 7. punktā norādītājiem mērķiem:

5.1.1. vārds, uzvārds;

5.1.2. piegādes adrese;

5.1.3. telefona numurs;

5.1.4. e-pasta adrese;

5.1.5. bankas dati;

5.1.6. dati, kurus Klients pats paziņo DO RENCĒNI.

6. KĀDS IR KLIENTU PERSONAS DATU TIESISKAIS PAMATS

6.1. Klienta piekrišana – Klients kā personas datu subjekts pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot DO RENCĒNI apstrādāt personas datus noteiktajiem mērķiem. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus (skatīt DO RENCĒNI mājaslapas www.dzijas.lv sadaļu “Kontakti”). Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā piecu darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

6.2. DO RENCĒNI leģitīmas intereses – ievērojot DO RENCĒNI intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana Klientam, DO RENCĒNI ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šīs Politikas norādītājiem mērķiem. 

6.3. Juridisko pienākumu izpilde – DO RENCĒNI ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.

7. KĀDIEM MĒRĶIEM DO RENCĒNI APSTRĀDĀS KLIENTU PERSONAS DATUS

7.1. DO RENCĒNI apstrādā personas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu;

7.2. efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, t. sk., Klienta maksājumu un parādu administrēšanai;

7.3. tirgus analīzes veikšanai un biznesa modeļa attīstībai tiek veikta dzijas.lv klientu statistisko datu apstrāde;

7.4. apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu DO RENCĒNI iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piemēram, līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā.

8. KĀ DO RENCĒNI IEGŪST KLIENTA PERSONAS DATUS

8.1. DO RENCĒNI iegūst Klientu personas datus, kad Klienti:

8.1.1. iegādājas DO RENCĒNI preci;

8.1.2. pierakstās jaunumu, paziņojumu vai citu pakalpojumu saņemšanai;

8.1.3. jautā DO RENCĒNI plašāku informāciju par pakalpojumu vai sazinās ar dzijas.lv saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu.

9. KĀDS IR KLIENTU PERSONAS DATU APSTRĀDES LAIKS

9.1. DO RENCĒNI apstrādās Klientu personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

9.1.1. personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;

9.1.2. cik tas ir nepieciešams DO RENCĒNI leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;

9.1.3. kamēr nav atsaukta Klienta piekrišana personas datu apstrādei.

10. KĀ DO RENCĒNI AIZSARGĀ TĀS RĪCĪBĀ ESOŠOS KLIENTU PERSONAS DATUS

10.1. DO RENCĒNI nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klientu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, DO RENCĒNI pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t. sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programmatūras un datu šifrēšanu.

10.2. DO RENCĒNI rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas DO RENCĒNI vārdā un uzdevumā apstrādā Klientu personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klientu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši DO RENCĒNI deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts apstrādāt Klienta personas datus saviem nolūkiem.

10.3. DO RENCĒNI neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no DO RENCĒNI, piemēram, Klienta vainas un/vai nolaidības dēļ.

10.4. Klienta personas datu apdraudēšanas gadījumā DO RENCĒNI paziņos par to Klientam.

11. KĀDAS KLIENTIEM IR TIESĪBAS

11.1. Labot visus DO RENCĒNI rīcībā esošos personas datus par sevi, piesakot izmaiņas, sūtot e-pastu uz dzijas@dzijas.lv vai zvanot uz tālruni +371 29144926.

11.2. Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar mērķiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti.

11.3. Vērsties DO RENCĒNI vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi.